Protestantse Gemeente Culemborg
Na het plotselinge overlijden van ds. Henri Veldhuis zoekt de Protestantse Gemeente Culemborg een predikant die de periode tot eind 2022 kan overbruggen. 

Wij zoeken een predikant(e) die in die periode kan bijdragen aan het verder vorm geven aan de nieuwe geïntegreerde gemeente. 
Het gaat om een predikantsplaats van 0,5 fte.

Voor de volledige tekst van de vacature-advertentie: klik hier.

Sinds januari 2015 werken de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden gezamenlijk aan verdere integratie van de beide wijkgemeenten. De basis voor deze nieuwe fase in het fusieproces is het zogenaamde Ontwikkelplan, dat in februari 2015 door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld. Sindsdien wordt het fusieproces begeleid door de Commissie Toekomst, ingesteld door het College van Kerkrentmeesters, en samengesteld uit leden van de drie colleges van Pastoraat, Diaconie en Kerkrentmeesters.

 

Lees meer: Het ontwikkelplan

Logo_PGC_kleur_25In het logo van de Protestantse Gemeente te Culemborg zien we verbeeld hoe twee wijkge­meenten, elk met hun eigen kleur, samengaan en elkaar ontmoeten op het kruispunt in het midden.

Je kunt ook zeggen: twee wijkgemeenten die cirkelen rond het kruis van Christus, middelpunt van ons leven.

De kleuren zijn overgenomen van het logo van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland.

FusieAllerlei afspraken over het leven en werken van de gemeente worden vastgeleged in de plaatselijke regelingen. Lees en/of download hier de regelingen van de Protestantse Gemeente te Culemborg en van de beide wijkgemeenten:

Lees meer...

Fusie akteOudjaarsdag 31 december 2010 is een gedenkwaardige dag geworden in de geschie­denis van de hervormde Barbara gemeente en de gereformeerde kerk van de Open Hof te Culemborg.
's Ochtends om 11.30 uur werd ten kantore van Notarissen Ton & Van den Broecke de akte getekend waarmee beide gemeenten, met ingang van 1 januari 2011, fuseerden tot Protestantse Gemeente te Culemborg. De fusie werd gevierd in een feestelijke gezamenlijke kerkdienst op zondag 9 januari in de Grote of Barbarakerk.

Hier de foto's: ondertekening fusiestukken en feestelijke viering.
Hier het fusiebesluit

Gemeenteavond_02Van tijd tot tijd organiseert de algemene kerkenraad of één van de wijkkerkenraden een gemeenteavond. Daar wordt de gemeente geïnformeerd en geraadpleegd over belangrijke ontwikkelingen, en wordt een impuls gegeven aan gezamenlijke meningsvorming over belangrijke onderwerpen. Een gemeenteavond kan meer een bezinnend karakter hebben, of plaatsvinden i.v.m. noodzakelijke besluitvorming, zoals over het beroepen van een nieuwe predikant of het fusieproces.