Protestantse Gemeente Culemborg

Met het oog op de vergrijzende en kleiner wordende kerkelijke gemeente met gaandeweg teruglopende inkomsten heeft de algemene kerkenraad begin 2016 een proces in gang gezet om te komen tot maatregelen om ook op termijn een levende, bezielende en betaalbare gemeente te kunnen blijven. De kerkenraad heeft toen besloten om in het jaar 2022 (waarin de beide toenmalige predikanten met emeritaat zouden gaan) ingrijpende maatregelen te nemen om het kostenniveau aanzienlijk terug te brengen: overgaan naar één predikant, en verlaging van de kosten van overig personeel en gebouwen.

Bij de vacante predikantsplaats medio 2016 hebben wij besloten om een predikant te beroepen die in 2022 met emeritaat zou gaan, tegelijkertijd met het emeritaat van Ds. Henri Veldhuis. Dit paste goed in onze eerder opgestelde tijdpad.

In vervolg op de besluitvorming zijn inmiddels de volgende stappen gezet of in voorbereiding:

  • We integreren de beide wijkgemeenten tot één kerkelijke gemeente; dit proces vindt stapsgewijs plaats, waarbij tijd en aandacht zijn ingeruimd voor het opbouwen van de onderlinge contacten tussen de gemeenteleden van de beide wijkgemeenten
  • Sinds januari 2019 wordt een gemeenschappelijke nieuwe raamliturgie in alle kerkdiensten in beide kerkgebouwen gebruikt
  • Vanaf januari 2020 zijn alle kerkdiensten gezamenlijk (in 2019 is al een eerste grote stap daar naartoe gezet)
  • Vanaf september 2019 wordt het kerkbestuur anders georganiseerd: er is nog één kerkenraad in plaats van een algemene kerkenraad en twee wijkkerkenraden
  • Het pastoraat wordt volledig geïntegreerd. Het diaconaat en het kerkrentmeesterlijk beheer is al sinds 2011 volledig geïntegreerd.

Met het plotselinge overlijden van Ds. Henri Veldhuis in de zomer van 2018 stonden wij opnieuw voor de keuze hoe met deze vacante plaats om te gaan. Wij hebben besloten om niet opnieuw een voltijd predikant te beroepen maar te kiezen voor een tijdelijke deeltijd-invulling van deze plaats. Hiermee zetten we reeds nu een eerste stap op weg naar één predikantsplaats in 2022. Wij achten dat verantwoord gezien de voortgang in het integratieproces.

En hoe verder?
Met het bovenstaande zijn de belangrijkste stappen gezet om naar één ongedeelde gemeente te komen. Ondertussen gaat het proces van vergrijzing en kleiner worden van de kerkelijke gemeente door. De jaarlijkse inkomsten dalen mee. Op termijn zijn maatregelen nodig om ook de uitgaven te verlagen. Doel is om ook in de toekomst een levende en inspirerende gemeente te zijn, waarin gemeenteleden omzien naar elkaar en naar de maatschappelijke omgeving.

De algemene kerkenraad heeft initiatief genomen om de besluitvorming voor deze maatregelen te laten voorbereiden door een commissie Mens en Steen. De opdracht van deze commissie is het aangeven van verschillende opties voor uitgavenreductie (personeel en gebouwen) en van verhoging van de inkomsten van de kerkgebouwen.
De commissie stelt eerst financiële meerjaren prognoses bij ongewijzgd beleid op, waarmee de omvang van de financiële problematiek in kaart wordt gebracht. Daarna legt de commissie opties  voor maatregelen voor aan de kerkenraad. Besluitvorming vindt plaats op het moment dat het opportuun is.

De kerkgebouwen vormen een grote kostenpost. De monumentale Barbarakerk confronteert ons jaarlijks met grote uitgaven, zowel voor het gebruik van het gebouw als voor onderhoud en  restauratie. Over een beperkt aantal jaren kan onze protestantse gemeente dit niet meer betalen. Wij zijn daarom in overleg met verschillende partijen om het voortbestaan te verzekeren van dit beeldbepalend monument, dat als cultureel erfgoed van de gehele goegemeente in Culemborg kan worden beschouwd.