Protestantse Gemeente Culemborg

Pastoraat is het omzien naar elkaar in woord en daad in Gods naam. In een mensenleven vinden vaak vreugdevolle gebeurtenissen plaats, zoals doop en huwelijk, maar helaas ook verdrietige, zoals ziekte en rouw. Het is belangrijk dat deze gebeurtenissen in de gemeente met elkaar gedeeld kunnen worden en dat de gemeenteleden in deze situatie aandacht aan elkaar geven.

Het pastoraat is de taak van het College van het Pastoraat. Het wijkcollege van het Pastoraat van de Barbara bestaat uit de predikant (de voorzitter), de ouderenpastor, de pastoraal ouderlingen en de pastoraal medewerkers, de voorzitter en secretaris van de wijkkerkenraad en de medewerkers jeugdwerk. Het wijkcollege van het Pastoraat van de Open Hof bestaat uit de predikant, de pastoraal buurtouderlingen, de pastoraal medewerkers, de jeugdouderling en de medewerker jeugdwerk.

Voor pastoraat kunt u terecht bij de volgende personen:

Lees meer...

Tot juni 2019 was Yolanda van der Stelt aan onze gemeente verbonden als ouderenpastor. Zij onderhield contact met gemeenteleden die ouder zijn dan 75 jaar. Zij ging voor in uitvaartdiensten en een aantal keren per jaar in een reguliere kerkdienst.
Momenteel wordt gezocht naar een invulling voor de ontstane vacature.

Dit bericht is bestemd voor allen die pastoraal of anderszins gesprekken hadden met onze predikant Henri Veldhuis.

Zeker voor u zal het overlijden van Henri een groot gemis betekenen, dat realiseren wij ons zeer. Daarom hebben wij - uiteraard naast onze eigen pastores Yolanda van der Stelt en Elsje Braam - enkele gemeenteleden die ook predikant zijn, verzocht en ook bereid gevonden hierover met u in gesprek te gaan. De namen van de mensen die met Henri contact hadden en de aard en inhoud van de contacten zijn niet bij ons bekend; zij vallen onder het ambtsgeheim van de predikant. Dit respecteren wij volledig.

Lees meer...

Officieel gelden voor de wijkgemeenten geografische grenzen: het noorden van Culemborg valt onder de Barbara gemeente, het zuiden onder de Open Hof gemeente. Zie de plattegrond met de grens tussen de twee wijken.

In de praktijk bleven de leden die op het moment van de fusie (1 januari 2011) tot een bepaalde wijkgemeente behoorden, ook daarna bij diezelfde wijkgemeente (tenzij ze bewust een andere keuze maakten). Voor nieuwingekomenen gelden in principe de geografische grenzen.

Ten behoeve van het pastoraat zijn beide wijkgemeenten verdeeld in buurten. Zie hiervoor Wijken en buurten.