Protestantse Gemeente Culemborg

De Protestantse Gemeente Culemborg is met ingang van 1 juli 2019 één geïntegreerde gemeente zonder wijkgemeenten.

Dit is het organisatorische sluitstuk van een proces dat tientallen jaren geleden is begonnen. De Nederlands Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Culemborg hebben jarenlang gesproken over een steeds verdergaande samenwerking. 

De eerste formele stap daarin werd eind 2010 gezet.
Op Oudjaarsdag, 31 december 2010, werd ten kantore van Notarissen Ton & Van den Broecke de akte getekend waar beide gemeenten met ingang van 1 januari 2011 fuseerden tot Protestantse Gemeente te Culemborg. De fusie werd gevierd in een feestelijke gezamenlijke kerkdienst op zondag 9 januari in de Grote of Barbarakerk.
Hier de foto's: ondertekening fusiestukken en feestelijke viering.
Hier het fusiebesluit

Bij de fusie tot Protestantse Gemeente Culemborg werden twee wijkgemeenten gevormd.

De tweede formele stap is gezet op 1 juli 2019 met de integratie van de beide wijkgemeenten.

Na de integratie wordt er elke zondagochtend nog één kerkdienst gehouden, afwisselend in de beide kerkgebouwen.

Plaatselijke regeling
Met ingang van 1 juli 2019 is er nog één plaatselijke regeling. Hierin zijn allerlei afspraken over het leven en werken van de gemeente vastgelegd. De nieuwe regeling bevat inhoudelijk slechts heel kleine verschillen ten opzichte van de drie plaatselijke regelingen die vóór 1 juli 2019 van kracht waren.
Lees hier de huidige regeling van de Protestantse Gemeente te Culemborg.


Toekomst
Met het oog op de vergrijzende en kleiner wordende kerkelijke gemeente met teruglopende inkomsten heeft de kerkenraad begin 2016 een proces in gang gezet om te komen tot maatregelen om ook op termijn een levende en inspirerende én betaalbare gemeente te kunnen blijven waarin gemeenteleden omzien naar elkaar en naar de maatschappelijke omgeving.
De komende jaren zullen we ingrijpende maatregelen nemen om op onze kosten te kunnen besparen. Deze maatregelen raken zowel ons ‘personeel’ als onze gebouwen. Met ingang van 2019 beschikt de gemeente nog over 1,5 predikantsplaats, vanaf 2022 is dat nog 1 predikantsplaats. Naar alle waarschijnlijkheid zal nog meer besparing in de personeelkosten nodig zijn.

We beschikken over twee kerkgebouwen, de Grote of Barbarakerk en de Open Hof. Omdat de gemeente de kosten van twee gebouwen niet langer kan betalen, zijn ook hier maatregelen nodig. De kerkenraad heeft gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe.

In samenwerking met enkele andere kerkgenootschappen en de gemeente Culemborg werken we aan het opstellen van een kerkenvisie; doel hiervan is het behoud van de monumentale kerkgebouwen in Culemborg. Naast dit proces om te komen tot een kerkenvisie overlegt de kerkenraad ook bilateraal met andere kerkgenootschappen over mogelijkheden tot samenwerking en medegebruik van kerkgebouwen.